O portalu i jego forum (www.gildia.pl) > Wszystko o Forum i prawach na nim obowiązujących

Regulamin

(1/1)

surmik:

REGULAMIN FORUM.GILDIA.PL


* Serwis internetowy forum.gildia.pl („Forum”) prowadzony jest przez spółkę Gildia Internet Services Sp. z o.o., ul.Grottgera 9A/7, 00-785 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000239271, posiadającą numer NIP:5213359408, REGON:140228281 („Gildia”)
* Gildia umożliwia swoim użytkownikom bezpłatne uczestnictwo w Forum. Każdy użytkownik, który umieścił opinię na Forum jest traktowany jak użytkownik tegoż Forum. Każdy użytkownik Forum zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
* 3.1Dostęp do Forum mają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
3.2 Przeglądać wiadomości na Forum mogą wszyscy użytkownicy.
3.3 Pisać wiadomości i odpowiadać na nie mogą już tylko zarejestrowani użytkownicy.
* Uczestnicy Forum publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Gildia nie monitoruje treści zamieszczanych przez użytkowników na łamach Forum. Odpowiedzialność Gildii wyłączona jest na zasadach opisanych w art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
* Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach Forum treści:
a. sprzecznych z prawem
b. wzywających do nienawiści lub obrazy rasowej, wyznaniowej i etnicznej
c. obscenicznych
d. erotycznych i pornograficznych
e. propagujących bezprawną przemoc.
f. posiadających formę reklamy lub spamu bez wcześniejszego przyzwolenia administracji portalu.
* Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach Forum w podpisie użytkownika grafiki większej niż 250x125 pix lub 400x50 pix (nie może być więcej niż jedna grafika) lub tekstu szerszego niż 6 wierszy (czcionki o standardowej wielkości). Gildia zastrzega sobie prawo do usuwania grafiki (lub tekstu) nie spełniających w/w wymogów.
* Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach Forum w miejscu Emblematu (avatara) użytkownika grafiki większej niż 110x110 pix. Gildia zastrzega sobie prawo do usuwania grafiki nie spełniającej w/w wymogów.
* Gildia zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 5 niniejszego Regulaminu, a także treści nie mających merytorycznego związku z komentowaną treścią lub będących wielokrotnym pozbawionym merytorycznego uzasadnienia powielaniem już istniejących treści
* Niedopuszczalne jest zakładanie i używanie przez jednego użytkownika kilku kont/loginów (w szczególnych przypadkach wnioski o założenie kolejnego konta rozpatruje Administracja). Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania kolejnych kont tego samego użytkownika obciążając główne (najwcześniejsze używane) konto ustalonymi karami
* Administracja Forum zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w Forum tym uczestnikom, którzy w sposób notoryczny naruszają postanowienia pkt. 5 i pkt. 6 Regulaminu.
* Administracja Forum zastrzega sobie możliwość przeredagowywania nieprzyzwoitych fragmentów opinii w sposób nie zmieniający ich przekazu. W szczególnych przypadkach Administracja zastrzega sobie możliwość ich usuwania.
* 12.1 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez użytkowników przy rejestracji na Forum jest Gildia. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: forum@gildia.pl.
12.2 Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu rejestracji i obsługi konta (profilu) użytkownika.
12.3 Dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia przez użytkownika lub administratora konta (profilu) użytkownika.
12.4 Każdy użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
12.5 Podanie przez użytkownika danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług droga elektroniczną (dostępu do Forum). Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości rejestracji konta (profilu) na Forum a przez to brakiem możliwości korzystania z niektórych jego zasobów i funkcjonalności.
12.6 Odbiorcami danych osobowych mogą być również firmy informatyczne świadczące usługi na rzecz administratora.
12.7 Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
* Na pisemne i prawnie uzasadnione żądanie Gildia może również przekazać sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom pozostające w jej posiadaniu dane uczestników Forum naruszających postanowienia pkt. 5 niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
* Gildia dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego działania serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Forum.
* Dokładne zasady panujące na każdym z działów Forum ustalają odpowiedni moderatorzy biorąc pod uwagę opinie użytkowników. Skargi na działania moderatorów, a także na naganne zachowanie poszczególnych użytkowników proszę kierować do administracji.
* Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Gildia. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na Forum.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej