trawa

Autor Wątek: Konkursy literackie - Centrum Informacyjne  (Przeczytany 251763 razy)

0 użytkowników i 2 Gości przegląda ten wątek.

Offline mr.maras

Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #60 dnia: Marzec 30, 2005, 10:08:31 am »
A rzeczywiście.


REGULAMIN KONKURSU "Świat Gry Xyber Mech"

§ 1 Niniejszy regulamin określa warunki konkursu pod nazwą "Xyber Mech - opowiadanie".
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Konkurs na opowiadanie umiejscowione w świecie gry Xyber Mech dostępnej w sieci Plus GSM organizuje miesięcznik "Nowa Fantastyka" wydawany przez Prószyński Media Sp. z o.o., z siedzibą z siedzibą przy ulicy Garażowej 7, 02-651 Warszawa oraz Polkomtel S.A operator sieci Plus GSM z siedzibą Al. Jerozolimskie 81, 02 - 001 Warszawa ("Organizatorzy") we współpracy z Mobile Entertainment Europe z siedzibą Goszczyńskiego 10, 02-616 Warszawa oraz one2tribe z siedzibą Bodycha 77, 05-816 Michałowice ("Współorganizatorzy").
2. Fundatorem nagród rzeczowych w konkursie jest Polkomtel S.A operator sieci Plus GSM ("Fundator").
3. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w miesięczniku "Nowa Fantastyka" a ich autorzy otrzymają honoraria autorskie według obowiązujących stawek.
4. Konkurs trwa od 25 marca 2005 r. do 31 maja 2005 r.
§ 3 Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 4 Uczestnicy konkursu
1.Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, jak również osoba niepełnoletnia, działająca za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.
2.Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatorów i osoby współpracujące z organizatorami oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników organizatorów i/lub osób współpracujących z organizatorami.
§ 5 Nagrody
1.Nagrodami w konkursie będą :
a)nagroda I - Zestaw Simplus Team Philips 355 o wartości 479 zł z VAT
b)nagroda II- Zestaw Simplus Team Sagem my-X3 - 2 o wartości 349 zł z VAT
c)nagroda III - Zestaw Simplus Team Motorola C116 o wartości 209,00 zł z VAT
2.Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny.
3.Oprócz nagród wskazanych w ust 1 § 5 Regulaminu Fundator przyzna każdemu Zwycięzcy, który otrzyma nagrodę niepodlegającą zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.z 2000 roku nr 14 pozycja 176 z późniejszymi zmianami) dodatkową nagrodę pieniężna, która po pomniejszeniu o należne podatki, wystarczy na pokrycie kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego od przyznanej nagrody. Dodatkowa nagroda zostanie pobrana przez Fundatora zgodnie z art. 41 ust 4 i ust. 7 wymienionej ustawy na poczet podatku. Nie przewiduje się możliwości wypłacenia nagrody dodatkowej.
§ 6 Zasady zgłoszeń do konkursu
Warunki konkursu:
1.Uczestnik konkursu w celu uczestniczenia w konkursie zobowiązany jest do nadesłania opowiadania o objętości do 25000 znaków komputerowych (ze spacjami) w terminie do 31 maja 2005 w fromie drukowanej na adres redakcji: ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa, a w postaci elektronicznej na adres nowafantastyka@fantastyka.pl.
2.Każdy uczestnik konkursu może przysłać maksymalnie trzy opowiadania.
3.Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorom wspólnej nieograniczonej licencji na wykorzystywanie tekstów i zawartych w nich pomysłów na wszystkich polach eksploatacji.
§ 7 Rozwiązanie konkursu
1.Jury konkursu złożone z przedstawicieli organizatorów i współorganizatorów wyłoni spośród uczestników laureatów I, II i III nagrody. Nagrodzone opowiadania będą opublikowane na łamach "Nowej Fantastyki" a ich twórcy otrzymają honoraria autorskie w/g obowiązujących stawek. Twórcy otrzymają także nagrody rzeczowe w postaci zestawów Simplus Team ufundowanych przez Plus GSM.
2.Werdykt jury jest ostateczny i nie przysługują od niego odwołania.
§ 8 1.Zebranie komisji konkursowej i wyłonienie zwycięzców nastąpi do dnia 15 CZERWCA 2005 r.
2.W skład komisji wejdą:
Arkadiusz Nakoniecznik Nowa Fantastyka
Maciej Parowski Nowa Fantastyka
Adam Suchenek Plus GSM
Arkadiusz Cybulski Plus GSM
Bartłomiej Wyszyński Mobile Entartaiment Europe
Wojciech Ozimek one2tribe
§ 9 Dane osobowe w konkursie
1.Dane osób, które zdobyły nagrody (imię, nazwisko) zostaną opublikowane w numerze ...7/2005 "Nowej Fantastyki"
2.Osoby przystępujące do konkursu wyrażają zgodę na powyższe, jak również na przetwarzanie przez organizatorów ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926) w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz dostarczenia nagrody.
3.Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu gromadzone są tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do wyłonienia Zwycięzców oraz przekazania Nagród w Konkursie. Po doręczeniu Nagród dane te zostaną zniszczone i nie będą przetwarzane i przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.
§ 10 Odbiór nagrody
1.Warunkiem otrzymania Nagrody przez Uczestnika jest podanie przez Uczestnika jego danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przekazania Nagród.
2.Uczestnicy konkursu, którym przyznano nagrody, zostaną powiadomieni o tym fakcie przez Organizatorów listem poleconym na adres wskazany w korespondencji. Powiadomienie będzie zawierało także informację o miejscu i terminie odbioru nagrody.
3.Na życzenie uczestnika wymienionego wyżej Fundator dostarczy Zwycięzcom Nagrody rzeczowe na swój koszt za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie do 30 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu do miejsca wskazanego przez Zwycięzcę. W tym celu Fundator skontaktuje się telefonicznie lub korespondencyjnie na wskazany w zgłoszeniu konkursowym adres. Fundator nie ponosi odpowiedzialności za działania firmy kurierskiej, która będzie doręczać przesyłkę.
§ 11 Reklamacje
1.Uczestnik w momencie odbierania Nagrody rzeczowej ma obowiązek sprawdzić czy jest ona sprawna, kompletna i czy nie posiada wad. W razie stwierdzenia wad lub uszkodzeń Nagrody powinien odmówić jej przyjęcia. W takim wypadku Zwycięzca ma obowiązek natychmiastowego poinformowania Fundatora o przyczynie odmowy przyjęcia Nagrody i odesłania jej na adres Fundatora i na jego koszt. Fundator w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zwycięzcę przyczyn odmowy przyjęcia Nagrody zobowiązuje się dostarczyć Zwycięzcy nową Nagrodę wolną od wad.
2.Wady ukryte Nagród rzeczowych nie posiadających gwarancji ich producenta Zwycięzca może reklamować w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania Nagrody, przesyłając Nagrodę na adres Fundatora i na jego koszt. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni roboczych. W przypadku uznania reklamacji nowa Nagroda zostanie dostarczona Uczestnikowi w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
3.Reklamacje dotyczące Nagród rzeczowych, które zostaną przesłane po wyznaczonym w ust. 1 - 2 terminach nie będą rozpatrywane.
4.Nagrody rzeczowe posiadające karty gwarancyjne ich producenta powinny być reklamowane przez Zwycięzców zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej. Nagrody posiadające karty gwarancyjne producenta Zwycięzca może reklamować wyłącznie w punktach serwisowych danego producenta.
5.Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu i Nagród powinny być składane w formie pisemnej (listem poleconym) z dopiskiem "Komisja Konkursowa Konkursu Świat Gry Xyber Mech" na adres redakcji "Nowej Fantastyki": ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa, a w postaci elektronicznej na adres: nowafantastyka@fantastyka.pl.
6.Reklamacje bez informacji na kopercie "Komisja Konkursowa Konkursu Świat Gry Xyber Mech " mogą zostać nie rozpatrzone.
§ 12 Zakres odpowiedzialności Organizatorów
1.Organizatorzy zobowiązują się do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu przy zachowaniu należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego.
2.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania i zaniechania spowodowane siłą wyższą, przy czym za siłę wyższą uznaje się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, które wynikają z niedołożenia przez Organizatora należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 kodeksu cywilnego.
§ 13 Postanowienia końcowe
1.Wszelkie informacje na temat funkcjonowania Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać na stronach www.fantastyka.pl oraz www.xm.plusgsm.pl
2.Niniejszy Regulamin jest dostępny na witrynie internetowej www.fantastyka.pl oraz www.xm.plusgsm.pl. Organizatorzy zastrzegą sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Uczestników na wymienionej powyżej witrynie internetowej .
3.Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).
Spalić po przeczytaniu.

Offline Mara

Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #61 dnia: Maj 17, 2005, 12:10:49 pm »
No, tak, dawno mnie tu nie było :) Skoro jednak już jestem, to mam dla was informację o kolejnym konkursie:

REGULAMIN KONKURSU "MŁODZI GNIEWNI. EUROPA"

I. UCZESTNICY

W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba z wyjątkiem pracowników Organizatora oraz najbliższych członków ich rodzin przez złożenie maszynopisu (wydruku komputerowego) utworu. Autorzy mają prawo do dowolnego wyboru tematyki, z tym że powieść winna być adresowana do czytelnika w wieku od 14-17 lat. Mile będą widziane prace, które będą poruszały istotne współczesne problemy młodych ludzi, tematy trudne i kontrowersyjne.

II. CEL

Celem konkursu jest wyłonienie książki, która będzie reprezentować polski obszar kulturowy w serii "Młodzi Gniewni. Europa", wydawanej przez Jacek Santorski & Co

1. Charakterystyka serii
Seria "Młodzi Gniewni. Europa". Ambitna literatura dla młodych. Bez pedagogicznego słodziku. Europejska perspektywa. Bunt, ciemne strony życia, maski, pozy, marginesy, nonkonformizm, nihilizm, wykluczenie, odmienność. Prawdziwe życie "prosto z mostu". Żadnych fałszów.
Jako pierwsza, w maju 2005 r., zostanie wydana książka ze szwajcarskiego obszaru kulturowego: Christoph Simon Franz albo dlaczego antylopy biegną jedna obok drugiej, a następnie niemieckiego: Andreas Steinhöfel Środek świata, szwedzkiego Mats Wahl Vinterviken (Zimowa zatoka), litewskiego Vaida Blazyte Żółta łąka i austriackiego: Renate Welsh Besuch aus der Vergangenheit. Kolejne tomy "Młodzi Gniewni. Europa" ukazywać się będą sukcesywnie.
Pomysłodawcą serii jest dr Aleksandra Markiewicz, dyrektor Centrum Informacji o Książce Niemieckiej w Warszawie w latach 1995-2003.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na książkę polskojęzyczną w serii "Młodzi Gniewni. Europa" jest Wydawnictwo Jacek Santorski & Co z siedzibą w Warszawie przy ul. Alzackiej 15a. Organizatorzy są reprezentowani przez Pawła Książkiewicza, prezesa wydawnictwa oraz dr Aleksandrę Markiewicz.
2. Konkurs odbędzie się w dniach od 1 lipca 2004 do 1 września 2005 roku.
3. Niniejszy regulamin będzie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej Wydawnictwa Jacek Santorski & Co pod adresem: www.jsantorski.pl

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres organizatora (w 3 egzemplarzach) maszynopisu powieści adresowanej do czytelnika w wieku od 14-17 lat, dotychczas nigdzie nie publikowanej lub ogłaszanej tylko we fragmentach, oraz nie nagradzanej w innych konkursach. Tekst należy opatrzyć godłem lub pseudonimem. Maszynopis nie powinien przekraczać 400 stron formatu A-4 przy rozmiarze czcionki 12 i półtorawierszowym akapicie. Każdy uczestnik ma prawo do nadesłania tylko jednego maszynopisu. Wymagane jest przesłanie materiałów konkursowych w formie tradycyjnej pisemnej oraz na nośniku elektronicznym ( dyskietka, płyta CD lub e-mail ) pod wskazany poniżej adres.
2. Dane personalne autora, tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mailowy, a także krótki biogram (informacje o dotychczasowych nagrodach, wyróżnieniach i publikacjach książkowych) należy umieścić w oddzielnej kopercie, oznaczonej tym samym godłem lub pseudonimem co maszynopis.
3. Maszynopis wraz z kopertą zawierającą dane autora należy przesłać w terminie do dnia 1 września 2005 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, ul. Alzacka 15a 03-972 Warszawa, z dopiskiem: "Młodzi Gniewni. Europa" oraz na adres internetowy: wydawnictwo@jsantorski.pl Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Targów Książki w Krakowie w październiku 2005 r.

V. OCENIANIE

1. Prace oceniać będzie Jury w składzie:

Paweł Książkiewicz (prezes Wydawnictwa Jacek Santorski & Co)
dr Aleksandra Markiewicz (w latach 1995-2003 dyrektor Centrum Informacji o Książce Niemieckiej w Warszawie, pomysłodawczyni serii)
Tomek Tryzna (pisarz)
Hanna Kowalewska (pisarka)
Irena Janowska-Woźniak (redakcja "Nowych Książek")
Grzegorz Leszczyński (literaturoznawca)
Barbara Tuleja (redakcja "Filipinki")
Dariusz Suska (redakcja "Gazety Wyborczej")
prof. dr hab. Andrzej Wróbel
Grzegorz Sowula (redakcja "Rzeczpospolitej")
Zdzisław Pietrasik (kierownik działu kultury "Polityki")
Izabela Misiorny (uczennica 3 klasy Prywatnego Gimnazjum nr 22 im. Lauder-Morasha w Warszawie)


Bohdan Sławiński (sekretarz konkursu)
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w październiku 2005 r.
3. Laureat(ka) Konkursu zostanie wyłoniony(a) przez Jury większością głosów.
4. Wręczenie nagrody nastąpi podczas Targów Książki w Krakowie w październiku 2005 r.

VI. NAGRODY

1. Nagrodą w konkursie będzie druk książki przez Wydawnictwo Jacek Santorski & Co w serii "Młodzi Gniewni. Europa".
2. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagród równorzędnych lub też nieprzyznania nagrody.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo pierwszeństwa w wydaniu książek nadesłanych na Konkurs.
2. Organizator informuje, iż nadesłane na Konkurs materiały nie będą odsyłane.
3. Laureatom konkursu Wydawnictwo nie refunduje kosztów podróży do Warszawy.
4. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u sekretarza konkursu, Bohdana Sławińskiego, wydawnictwo@jsantorski.pl lub pod numerem telefonu: (0 22) 616 29 44, a także na stronie Wydawnictwa Jacek Santorski & Co www.jsantorski.pl.
5. Decyzja Organizatorów co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna i nie podlega żadnym reklamacjom.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie dotyczących roztrzygnięcia konkursu z przyczyn niezależnych od organizatora. Wszelkie zmiany regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej pod adresem: www.jsantorski.pl.
7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu.

Offline mr.maras

Klub Fantastyki Druga Era ogłasza konkurs literacki
« Odpowiedź #62 dnia: Czerwiec 30, 2005, 11:41:00 am »
Po raz piąty Klub Fantastyki Druga Era ogłasza konkurs literacki na opowiadanie.
Poniżej znajdziecie jego regulamin.

Opowiadanie powinno zamknąć się w 10 stronach znormalizowanego maszynopisu (ok. 18000 znaków ze spacjami).
Opowiadanie nie może być wcześniej publikowane.
Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury wybrane przez członków Klubu Fantastyki "Druga Era".
Opowiadania są oceniane anonimowo, tzn. członkowie jury nie znają tożsamości autorów.
Opowiadania będą oceniane następująco:
 1 etap - ocena wszystkich opowiadań - 30 najlepszych przechodzi dalej

Ocena każdego nadesłanego opowiadania przez min. 3 członków jury.
Każde opowiadanie zostanie ocenione w skali 1-10 (1 - ocena najniższa, 10 - ocena najwyższa). Opowiadania zostaną uszeregowane pod względem zdobytych punktów. 30 najlepszych przejdzie do 2 etapu.

2 etap - 30 najlepszych opowiadań - ocena

30 najlepszych opowiadań zostanie ponownie ocenione przez jury dwiema ocenami w skali od 1 do 10 - za fajność i sprawność.
Pierwsze kryterium - FAJNOŚĆ - to ocena za takie cechy jak oryginalność pomysłu, wrażenia literackie i ogólne wrażenie przy czytaniu.
Drugie kryterium - SPRAWNOŚĆ - to ocena pod kątem poprawności, sprawności językowej i stylu pisania.
O ocenie opowiadania w 2 rundzie decyduje suma ocen w kategorii Fajność i Sprawność.
Łączna nota będzie sumą ocen wszystkich członków jury. Zostanie wybranych 10 najlepszych opowiadań, które przejdą do finału.

3 etap - 10 najlepszych opowiadań - wybór laureatów konkursu

10 najlepszych opowiadań zostanie ponownie ocenione przez członków jury.
Każdy z członków uszereguje opowiadania od najlepszego do najgorszego. Otrzymają one odpowiednią do miejsca liczbę punktów (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1). Najlepsze opowiadanie pod względem sumy punktów zajmie 1 miejsce, pozostałe zajmą kolejne miejsca.

Jeżeli dwa opowiadania będą miały tyle samo punktów, to o pozycji będzie decydowała liczba najwyższych miejsc w głosowaniu jurorów. Jeżeli to kryterium nie przyniesie rozstrzygnięcia, miejsca zostaną przyznane ex aequo.

Jury może w głosowaniu bezwzględną większością głosów przyznać dodatkowe wyróżnienie któremuś z opowiadań, w określonej przez siebie kategorii.

Najlepsze spośród nadesłanych opowiadań zostanie uhonorowane główną nagrodą. Najlepsze opowiadanie będzie także opublikowane w klubowym fanzinie "Inne Planety".

Zwycięzcy otrzymają następujące nagrody pieniężne:

1 miejsce - 300 zł
2 miejsce - 200 zł
3 miejsce - 100 zł
 

Opowiadania można nadsyłać do 31 października 2005.

Do opowiadań powinny zostać dołączone dwie klauzule:

a)  "Wyrażam zgodę na publikację mojego opowiadania."
b)  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu."

Rozstrzygnięcie konkursu: styczeń/luty 2006.
Koordynator:

Anna Bonicka
os. Wichrowe Wzgórze 5/44
61-673 Poznań
e-mail: nimrodel2era@tlen.pl
Spalić po przeczytaniu.

Offline mr.maras

Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #63 dnia: Sierpień 11, 2005, 11:56:17 am »
Późno ale może macie coś w szufladzie:

Czas i przestrzeń

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1
Organizatorem konkursu na opowiadanie fantastyczne „Czas i przestrzeń” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Wydawnictwo Fabryka Słów, zwane w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.


§ 2
Konkurs odbędzie się w dniach od 01.07.2005 do 31.08.2005.


§ 3
Niniejszy regulamin będzie udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom Konkursu na stronie internetowej pod adresem: www.fabryka.pl/kontakty.php?id=konkurs5.

II. UCZESTNICY KONKURSU


§ 4
W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna z wyjątkiem pracowników Organizatora oraz najbliższych członków ich rodzin, która amatorsko zajmuje się pisaniem tekstów.


III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


§ 5
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres Organizatora (w dwóch egzemplarzach) maszynopisu opowiadania, opatrzonego godłem lub pseudonimem, dotąd niepublikowanego.


Dane personalne autora powinny zawierać jego imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu (jeśli posiada) i adres e-mail (jeśli posiada). Należy je umieścić w oddzielnej kopercie, oznaczonej tym samym godłem lub pseudonimem co maszynopis.


Maszynopis wraz z kopertą, zawierającą dane, określone w pkt III. ust. 2., należy przesłać w terminie do dnia 31 sierpnia 2005 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Mateusz Kurmanow
UP nr 78
skrytka pocztowa nr 3
02-792 Warszawa
z dopiskiem: „Konkurs – Czas i przestrzeń”


Jedna osoba może przysłać maksymalnie trzy maszynopisy. Osoby niepełnoletnie powinny dołączyć pisemną zgodę opiekuna prawnego.


IV. TEMATYKA KONKURSU


§ 6
Fabuła opowiadania powinna dotyczyć podróży w czasie lub między wymiarami. Niespełnienie tego warunku może zdecydować o dyskwalifikacji maszynopisu w tym konkursie. Poza tym wszystkie chwyty i konwencje dozwolone.


V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD KONKURSOWYCH


§ 7
Laureaci konkursu zostaną wyłonieni do dnia 15 października 2005 roku. Nagrodą będzie zamieszczenie opowiadania w antologii opowiadań, która będzie wydana przez Fabrykę Słów w przeciągu 12 miesięcy od daty zakończenia konkursu.


Uczestnik, przystępując do udziału w Konkursie, wyraża zgodę na ujawnienie jego imienia i nazwiska przy okazji ogłaszania listy laureatów Konkursu.§ 8
Fundator nagród zobowiązuje się do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody, zgodnie z art. 30 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


§ 9
Laureaci konkursu zostaną niezwłocznie powiadomieni o zwycięstwie w Konkursie oraz o przydzielonej nagrodzie.


Warunki odbioru nagród zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym z Laureatów.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 10
Organizator zastrzega sobie prawo pierwszeństwa w wydaniu opowiadań, nadesłanych na Konkurs.


§ 11
Organizator informuje, iż nadesłane na Konkurs materiały nie będą odsyłane.


§ 12
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (+ 81) 532-31-40.


§ 13
Decyzja Organizatorów co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna i nie podlega żadnym reklamacjom.


§ 14
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej pod adresem: www.fabryka.pl/kontakty.php?id=konkurs5.
Spalić po przeczytaniu.

Offline mr.maras

Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #64 dnia: Sierpień 11, 2005, 11:59:08 am »
I jeszcze jeden konkurs. Organizowany przez "duże Ka". Nas oczywiście interesuje część literacka.

WIELKI KONKURS!

duże Ka ogłasza Wielki Konkurs Literacko-Graficzno-Komiksowy pt. KOMUNIZM W ŚWIECIE FANTASY!

Wszystki osoby piszące i rysujące zapraszamy do wzięcia udziału w specjalnym konkursie na opowiadanie, komiks i grafikę. Zamiast włożyć swoje prace do szuflady - prześlij je do nas! Konkurs trwać będzie do 10 października 2005 r. a najlepsze prace zostaną wydrukowane przy okazji wydania specjalnego dużego Ka jakie ukaże się na 9. Targach Książki w Krakowie 27-30.10.2005 r., których jesteśmy patronem medialnym (kto wie, może naszych laureatów zauważy jakieś wydawnictwo!). Oczywiście oprócz tego przygotowaliśmy ciekawe nagrody rzeczowe (akcesoria komputerowe, gry i programy, książki, filmy - a kto wie co jeszcze uda nam się załatwić i wrzucić do worka z nagrodami).

OPOWIADANIE:
- objętość max 8 stron maszynopisu
- temat: komunizm w świecie fantasy
- każdy uczestnik może przesłać max dwa nigdzie nie publikowane wcześniej opowiadania na adres podany w stopce redakcyjnej lub na adres: konkursy@twojkurier.pl z dopiskiem CZERWONE OPOWIADANIE
Spalić po przeczytaniu.

Offline mr.maras

Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #65 dnia: Sierpień 11, 2005, 12:01:40 pm »
Dwa powyższe konkursy znalazłem na www.terrafantastica.net , które poszło naszym śladem i również założyło Terminarz konkursów.
Spalić po przeczytaniu.

Offline Mara

Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #66 dnia: Sierpień 12, 2005, 04:12:27 pm »
Bardzo cicho było o tym konkursie w FS. Jest do 31 sierpnia, a to już 12. Malutko czasu... :cry:

Offline mr.maras

Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #67 dnia: Sierpień 28, 2005, 09:40:14 am »
"Nowa Fantastyka" ogłosiła konkurs na opowiadanie grozy. Wśród uczestników rozlosowane zostanie pięć zestawów książek Grahama Mastertona. Zwycięskie  prace opublikowane zostaną w „Nowej Fantastyce”, a ich twórcy oprócz honorariów autorskich otrzymają nagrody-niespodzianki.

Termin nadsyłania prac: 31 grudnia 2005.
Maksymalna objętość: 25 tys. Znaków (ze spacjami).
Forma: elektroniczna (pliki txt lub rtf, dowolnie sformatowane) lub tradycyjna (wydruki na papierze A4, maksymalnie 1800 znaków na stronie).
Prace należy nadsyłać na adres:
 nowafantastyka@fantastyka.pl
lub:
„Nowa Fantastyka” ul. Garażowa 7
02-651 Warszawa
koniecznie z dopiskiem "KONKURS"
Spalić po przeczytaniu.

Offline Szatanista

Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #68 dnia: Sierpień 29, 2005, 06:49:28 am »
ale bomba, akurat moje klimaty :D
ttp://struggletown.deviantart.com
http://myspace.com/strangecolours

Offline Nerfin

Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #69 dnia: Sierpień 31, 2005, 11:02:34 pm »
Cytat: "mr.maras"
"Nowa Fantastyka" ogłosiła konkurs na opowiadanie grozy.

A na ich stronce (www.fantastyka.pl) nigdzie nie mogę znaleźć info o tym. Czy to było ogłoszone tylko w druku? (Nie kupuję NF :) )

Offline mr.maras

Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #70 dnia: Wrzesień 01, 2005, 10:25:29 am »
W druku.
Spalić po przeczytaniu.

Offline mr.maras

Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #71 dnia: Wrzesień 01, 2005, 11:20:49 am »
To też konkurs dla literatów. Podaję za Esensją:

Konkurs na treatment pełnometrażowego filmu animowanego

Firma Platige Image organizuje konkurs na treatment (streszczenie) scenariusza pełnometrażowego filmu animowanego. Pomysły mogą być oparte na ideach całkowicie nowych, lub wykorzystywać świat lub postaci krótkometrażowego filmu „Sztuka spadania” – ostatniego filmu studia Platige Image. To drugie podejście będzie preferowane, ponieważ ostatecznym celem konkursu jest wyłonienie pomysłu, który realnie może się stać bazą scenariusza animacji. Wykorzystując świat „Sztuki spadania” Platige Image ma za sobą przynajmniej pracę nad plastycznymi założeniami filmu. Pomysły powinny być realistycznie realizacyjnie, powinny uwzględniać specyfikę medium, ograniczenia jakim podlega produkcja filmu animowanego. Powinny też brać pod uwagę możliwie szeroką widownię. Tym razem chodzi o film dla każdego, nie tylko dla maniaków animacji komputerowej. Konkurs jest skierowany do wszystkich – profesjonalistów i nowicjuszy. Platige Image czeka na pomysły, które być może ożywią świat polskiej animacji pełnometrażowej.
Przy wyborze najlepszych projektów kolekcji Jury będzie się kierować następującymi kryteriami:
 oryginalność
 inwencja twórcza
 nietypowość pomysłów i zastosowanych rozwiązań przy zachowaniu ich realistycznej realizacji
 uwzględnienie specyfiki i ograniczeń medium, dla którego powstanie film (długometrażowa produkcja animowana)
Treatment posiadać powinien elementy charakterystyczne dla tego typu opracowania, czyli rozwinięte streszczenie filmu (maksymalnie 10 stron A4), wraz z charakterystyką postaci (do 2 do 4 stron) i krótką próbką dialogu pomiędzy bohaterami opowieści.
Konkurs rozpoczyna się dnia 1 września i trwa do 6 grudnia 2005.
Prace należy wysyłać pocztą tradycyjną na adres:
Platige Image
ul. Racławicka 99
02-634 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs”
lub za pomocą poczty elektronicznej na adres:
konkurs@platige.com
Wszelkie szczegóły dotyczące konkursu oraz regulamin, będzie można znaleźć na stronie http://www.fallen-art.com/pl/konkurs
Główna nagroda konkursu to 5 000 złotych.
Oficjalnymi patronami konkursu są:
 Stopklatka
 Miesięcznik Cinema
 Magazyn Kultury Popularnej „Esensja.pl”
Spalić po przeczytaniu.

Offline mr.maras

Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #72 dnia: Wrzesień 06, 2005, 11:26:17 am »
Podaję za Esensją. Konkurs niefantastyczny ale kto nam zabroni przemycić w powieści dla młodzieży elementy fantastyki?

Konkurs literacki Wydawnictwa TELBIT

Wydawnictwo TELBIT ogłosiło ogólnopolski konkurs literacki na powieść dla młodzieży, w którym nagrodą główną jest 5000 złotych oraz publikacja książki.
 
Celem konkursu jest stworzenie szansy na zaistnienie nieznanym dotąd, a zdolnym pisarzom. Tematyka powieści powinna obejmować problemy współczesnej młodzieży, z różnych środowisk i grup społecznych. Fabuła powinna być osadzona w dzisiejszych realiach.
Prace konkursowe w formie maszynopisu o objętości nie większej niż 250 stron formatu A4, należy przesyłać pocztą na adres organizatora (Wydawnictwo TELBIT, ul. Powązkowska 13 b, 01-797 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2005 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.01.2006 r. Warunkiem dopuszczenia tekstu do konkursu jest to, żeby przedtem nigdzie nie był on publikowany.
Organizatorzy konkursu przewidzieli również nagrody pieniężne za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca – odpowiednio 3000 i 2000 złotych. Ponadto prace, które wzbudzą zainteresowanie redakcji, jednak nie zostaną nagrodzone, mają również szansę na publikację.
Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronach Polskiego Portalu Edukacyjnego Edu.info.pl. Informacji udziela również redaktor Halina Piątkowska pod numerem telefonu: (022) 331-84-90.
Spalić po przeczytaniu.

Offline lord viruz

Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #73 dnia: Wrzesień 25, 2005, 11:22:51 am »
konkurs II ery, co?

A są jakieś ograniczenia? temat? trzeba być pełnolatem?

pzdr. 8)
byś żył w ciekawych czasach!

Offline zaciekawiony

Konkursy literackie - Centrum Informacyjne
« Odpowiedź #74 dnia: Wrzesień 25, 2005, 11:57:12 am »
Widzi mi się że ograniczeń jako takich raczej niema, treści sprośnych czy wulgarnych to chyba nie wydrukują, ale tematu nie zadają, i o pełnoletności nie wspominają.To już chyba piąta edycja, więc w razie kłopotów nakreślili by odpowiednie zmiany w regulaminie.
Chyba wyślę coś.
pozdrawiam fantastów ;)
Różni są ludzie na tej ziemi.

http://nowaalchemia.blogspot.com/

 

anything