Regulamin rejestracji

REGULAMIN FORUM.GILDIA.PL

1. Serwis internetowy forum.gildia.pl („Forum”) prowadzony jest przez spółkę Gildia Internet Services
Sp. z o.o., ul. Grottgera 9A/7, 00-785 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000239271,
posiadającą numer NIP: 5213359408, REGON:140228281 („Gildia”).

2. Gildia umożliwia swoim użytkownikom bezpłatne uczestnictwo w Forum. Każdy użytkownik, który
umieścił opinię na Forum jest traktowany jak użytkownik tegoż Forum. Każdy użytkownik Forum
zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

3.1 Dostęp do Forum mają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
3.2. Przeglądać wiadomości na Forum mogą wszyscy użytkownicy.
3.2. Pisać wiadomości i odpowiadać na nie mogą już tylko zarejestrowani użytkownicy.

4. Uczestnicy Forum publikują swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Gildia
nie monitoruje treści zamieszczanych przez użytkowników na łamach Forum. Odpowiedzialność Gildii
wyłączona jest na zasadach opisanych w art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach Forum treści:
   a. sprzecznych z prawem
   b. wzywających do nienawiści lub obrazy rasowej, wyznaniowej i etnicznej
   c. obscenicznych
   d. erotycznych i pornograficznych
   e. propagujących bezprawną przemoc.
   f. posiadających formę reklamy lub spamu bez wcześniejszego przyzwolenia administracji portalu.

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach Forum w podpisie użytkownika
grafiki większej niż 250x125 pix lub 400x50 pix (nie może być więcej niż jedna grafika) lub tekstu
szerszego niż 6 wierszy (czcionki o standardowej wielkości). Gildia zastrzega sobie prawo do usuwania
grafiki (lub tekstu) nie spełniających w/w wymogów.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach Forum w miejscu Emblematu
(avatara) użytkownika grafiki większej niż 110x110 pix. Gildia zastrzega sobie prawo do usuwania
grafiki nie spełniającej w/w wymogów.

8. Gildia zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 5 niniejszego Regulaminu, a
także treści nie mających merytorycznego związku z komentowaną treścią lub będących wielokrotnym
pozbawionym merytorycznego uzasadnienia powielaniem już istniejących treści

9. Niedopuszczalne jest zakładanie i używanie przez jednego użytkownika kilku kont/loginów (w
szczególnych przypadkach wnioski o założenie kolejnego konta rozpatruje Administracja). Administracja
zastrzega sobie prawo do usuwania kolejnych kont tego samego użytkownika obciążając główne
(najwcześniejsze używane) konto ustalonymi karami

10. Administracja Forum zastrzega sobie prawo do blokowania uczestnictwa w Forum tym uczestnikom,
którzy w sposób notoryczny naruszają postanowienia pkt. 5 i pkt. 6 Regulaminu.

11. Administracja Forum zastrzega sobie możliwość przeredagowywania nieprzyzwoitych fragmentów
opinii w sposób nie zmieniający ich przekazu. W szczególnych przypadkach Administracja zastrzega
sobie możliwość ich usuwania.

12.1 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez użytkowników przy rejestracji
na Forum jest Gildia. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: forum@gildia.pl.
12.2 Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, w celu rejestracji i obsługi konta (profilu) użytkownika.
12.3 Dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia przez użytkownika lub
administratora konta (profilu) użytkownika.
12.4 Każdy użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych. Przysługuje mu też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
12.5 Podanie przez użytkownika danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o
świadczenie usług droga elektroniczną (dostępu do Forum). Brak podania danych osobowych będzie
skutkował brakiem możliwości rejestracji konta (profilu) na Forum a przez to brakiem możliwości
korzystania z niektórych jego zasobów i funkcjonalności.
12.6 Odbiorcami danych osobowych mogą być również firmy informatyczne świadczące usługi
na rzecz administratora.
12.7 Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

13. Na pisemne i prawnie uzasadnione żądanie Gildia może również przekazać sądowi, prokuraturze,
policji i innym uprawnionym organom pozostające w jej posiadaniu dane uczestników Forum
naruszających postanowienia pkt. 5 niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.

14. Gildia dołoży wszelkich starań w celu prawidłowego działania serwisu oraz udzieli pomocy w
rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania Forum.

15. Dokładne zasady panujące na każdym z działów Forum ustalają odpowiedni moderatorzy biorąc pod
uwagę opinie użytkowników. Skargi na działania moderatorów, a także na naganne zachowanie
poszczególnych użytkowników proszę kierować do administracji.

16. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Gildia. zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie
ich opublikowania na Forum.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”),
informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnianych przy rejestracji w serwisie
forum.gildia.pl jest spółka Gildia Internet Services Sp. z o.o., ul. Grottgera 9A/7, 00-785 Warszawa, KRS
0000239271. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: forum@gildia.pl

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, w celu rejestracji i obsługi konta (profilu) na stronie forum.gildia.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu usunięcia przez użytkownika lub
administratora Pani/Pana konta (profilu).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza
przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług
droga elektroniczną (dostępu do forum.gildia.pl). Brak podania danych osobowych będzie skutkował
brakiem możliwości rejestracji konta (profilu) na forum.gildia.pl a przez to brakiem możliwości
korzystania z niektórych zasobów i funkcjonalności serwisu.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również firmy informatyczne świadczące usługi
na rzecz administratora.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.